Dowiedz się, co szczerze polecają Twoi ulubieni twórcy internetowi.

Regulamin RefSpace

 1. Postanowienia ogólne

  1. Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć jak podane poniżej:
   1. RefSpace Ltd – Firma RefSpace Ltd z siedzibą w Londynie przy 85 Great Portland Street, W1W 7LT, Wielka Brytania, Company No 14127969;
   2. RefSpace – prowadzona pod tą nazwą platforma transakcyjna, dostępna w aplikacji mobilnej RefSpace i w domenie refspace.com, prowadzona przez RefSpace Ltd.
   3. Użytkownik – osoba, która uzyskała dostęp do usług świadczonych w ramach RefSpace, na zasadach określonych w Regulaminie oraz która może działać jako Sprzedający lub Kupujący;
   4. Sprzedający – osoba fizyczna lub przedsiębiorca, który oferuje do sprzedaży Towar w ramach RefSpace. Sprzedającego obowiązują zasady określone w Regulaminie Sprzedającego.
   5. Kupujący – osoba fizyczna, w tym konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osoby prawnej, która działając w ramach RefSpace przyjęła ofertę sprzedaży Towaru lub podjęła inne czynności zmierzające do nabycia Towaru i/lub RefCash;
   6. Twórca – użytkownik aplikacji, osoba fizyczna lub prawna, która świadczy usługi polegające na promowaniu Towaru Sprzedającego na platformie RefSpace i poza nią;
   7. Konto – prowadzone dla Użytkownika przez RefSpace Ltd zbiór zasobów, w którym są gromadzone dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach RefSpace, umożliwiający dostęp do funkcjonalności RefSpace;
   8. Towar – rzecz materialna lub niematerialna lub usługa, będąca przedmiotem umów zawieranych przy użyciu RefSpace;
   9. RefCash – jest produktem cyfrowym wytworzonym przez Twórcę. Kupujący może, ale nie musi dodatkowo, jednorazowo przy dokonywaniu zapłaty za towar zakupić od Twórcy RefCash. Kupując RefCash Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną wytworzony przez Twórcę certyfikat RefCash oraz personalizowane podziękowanie od Twórcy. Jednocześnie ten akt zakupu jest podziękowaniem Kupującego za działalność Twórcy.
   10. Stripe – zewnętrzny w stosunku do RefSpace podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą;
   11. Regulamin – niniejszy Regulamin przedstawiający zasady korzystania i funkcjonowania serwisu RefSpace.
  2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu RefSpace, w tym zasady rejestracji, dokonywania transakcji, kwestie dotyczące płatności oraz procedury zwrotu i postępowania reklamacyjnego.
  3. Ponadto Regulamin wskazuje zasady dostępu i korzystania z zasobów serwisu RefSpace. Każda osoba korzystająca z RefSpace jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
  4. Sprzedającymi w ramach RefSpace mogą być osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub przedsiębiorcy (bez względu na formę organizacyjno-prawną), którzy zawarli z RefSpace Ltd umowę o współpracy, umożliwiającą im oferowanie Użytkownikom Towarów za pomocą serwisu RefSpace.
  5. Twórcami w ramach RefSpace mogą być osoby fizyczne lub przedsiębiorcy, którzy zawarli z RefSpace Ltd umowę o współpracy, umożliwiającą im oferowanie usługi w postaci promowania Towarów Sprzedających za pomocą serwisu RefSpace.
  6. W ramach serwisu RefSpace Użytkownicy mogą:
   1. zapoznać się z ogólnodostępnymi profilami Twórców, zawierającymi informacje o Twórcach (w tym ich udostępnione dane profilowe) oraz listę Towarów Sprzedających, które są promowane przez danego Twórcę.
   2. składać online zamówienia na Towary u Sprzedających i zawierać na odległość ze Sprzedającymi umowy sprzedaży Towarów;
   3. kupować RefCash od konkretnych Twórców;
   4. dokonywać płatności dotyczące zamówionych produktów za pomocą Stripe, podmiotu realizującego płatność;
  7. Do korzystania z serwisu RefSpace i składania zamówień niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Pozostałe wymagania techniczne dotyczące korzystania ze serwisu RefSpace, zasady zakładania i usuwania konta oraz zarządzania kontem określone są w niniejszym Regulaminie.
 2. Rejestracja i warunki korzystania w RefSpace

  1. Z RefSpace korzystać mogą osoby fizyczne, które ukończyły 18 (osiemnasty) rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikami RefSpace są również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
  2. Użytkownik w celu korzystania z serwisu RefSpace powinien najpierw pobrać aplikację RefSpace i dokonać rejestracji, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w Respace, w tym podanie swojego adresu e-mail oraz hasła. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierającą informacje o sposobie ukończenia rejestracji. Z chwilą ukończenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy o prowadzenie Konta pomiędzy Użytkownikiem a RefSpace.
  3. Użytkownik, korzystając ze stosownego formularza dostępnego w serwisie RefSpace, może otrzymać status Sprzedającego lub status Twórcy po podaniu wymaganych danych, przejściu weryfikacji przez operatora płatności oraz akceptacji stosownego Regulaminu.
  4. Z chwilą ukończenia rejestracji jako Sprzedający, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a RefSpace Ltd, której przedmiotem są usługi świadczone przez RefSpace Ltd w ramach RefSpace, na warunkach określonych w stosownej umowie.
  5. Użytkownik może otrzymać status Twórcy o ile zostanie zawarta stosowna umowa między RefSpace a Użytkownikiem w roli Twórcy.
  6. Jedna osoba może być Użytkownikiem, Twórcą i Sprzedającym jednocześnie, jednakże jedno Konto nie może pełnić roli Twórcy i Sprzedającego jednocześnie. W innym przypadku należy zastosować inny adres e-mail do utworzenia kolejnego Konta w celu aktywacji kolejnej roli.
  7. Każda na nowo aktywowana rola musi zostać zweryfikowana przez operatora płatności Stripe, aby w pełni korzystać z możliwości jakie oferuje RefSpace.
  8. Użytkownik zobowiązany jest podawać wymagane i prawdziwe dane oraz składać oświadczenia zgodne z prawdą.
  9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w pewnych okolicznościach RefSpace może zmienić nazwę/login użytkownika dla jego Konta (na przykład gdy inna osoba zgłosi do niej prawa ze względu na posiadany dany login na innych platformach społecznościowych m. in. Facebook, Instagram, Youtube, TikTok, Twitter i LinkedIn lub gdy nazwa ta okaże się niezwiązana z imieniem i nazwiskiem, jakimi użytkownik posługuje się na co dzień). RefSpace po weryfikacji zobowiązuje się powiadomić Użytkownika z wyprzedzeniem o konieczności zmiany nazwy.
  10. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach RefSpace powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony praw konsumenta. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania RefSpace lub szkodzą Użytkownikom.
  11. Użytkownik nie może wykorzystywać Konta do dokonywania czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Sprzeczne z Regulaminem będą czynności mające na celu jego obejście.
  12. Bezprawne jest korzystanie z Kont innych Użytkowników. Z Konta mogą korzystać tylko osoby do tego umocowane przez Użytkownika (np. uprawnieni do tego pracownicy Sprzedającego lub Kupującego).
  13. Konta są niezbywalne.
  14. W sytuacji, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach RefSpace wymaga dodatkowej weryfikacji danych, a także w przypadku powzięcia przez RefSpace uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta lub transakcji, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, RefSpace może:
   1. żądać potwierdzenia przez Użytkownika odpowiednimi dokumentami jego wiarygodności, w tym tożsamości,
   2. czasowo ograniczyć dostęp do poszczególnych usług,
   3. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika.
  15. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, RefSpace zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.
 3. Aplikacja mobilna RefSpace

  1. Aplikacja mobilna RefSpace jest dostępna do nieodpłatnego pobrania na urządzenie przenośne ze sklepu Google Play (w przypadku urządzeń́ działających w systemie Android) jak również̇ ze sklepu App Store (w przypadku urządzeń́ działających w systemie iOS).
  2. Aplikacja mobilna do prawidłowego funkcjonowania wymaga urządzenia przenośnego (smartfona, tabletu) posiadającego dostęp do Internetu i wyposażonego w system operacyjny iOS albo Android.
  3. Za pomocą̨ aplikacji mobilnej Użytkownik może uzyskać dostęp do swojego Konta w ramach serwisu RefSpace, składać́ zamówienia na Towary wystawione przez Sprzedającego oraz kupować RefCash od Twórców i dokonywać́ za nie płatności, zapoznawać́ się̨ z informacjami udostępnionymi w aplikacji mobilnej oraz korzystać́ z innych funkcjonalności dostępnych w aplikacji mobilnej.
  4. Do aplikacji mobilnej mogą̨ być́ wydawane okresowo aktualizacje. Zainstalowanie takich aktualizacji jest wymagane do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu RefSpace.
  5. Użytkownik może w każdym czasie usunąć́ (odinstalować́) aplikację mobilną ze swojego urządzenia przenośnego. Usunięcie aplikacji mobilnej nie oznacza jednakże usunięcia Konta Użytkownika w serwisie RefSpace.
 4. Informacje o produktach i warunkach realizacji zamówień
  1. Każdy Towar dostępny w RefSpace posiada kartę produktu, która zawiera: opis Towaru w tym dane szczegółowe obejmujące charakterystyczne cechy Towaru; dostępności Towaru oraz warunkach dostawy Towaru, oferowanej cenie i warunkach płatności.
  2. Ceny produktów dostępnych u poszczególnych Sprzedających:
   1. zawierają podatek VAT (jeżeli dotyczy) i podawane są w polskich złotych lub w innej walucie określonej przez Sprzedającego;
   2. nie zawierają kosztów dostawy.
  3. Kupujący może w ramach RefSpace składać zamówienia na Towary dostępne w asortymencie Sprzedających przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Zakup RefCash od Twórcy jest dobrowolny i jest możliwy z poziomu koszyka zakupowego.
  5. Podczas dokonywania zakupu wymagany jest wybór wartości zakupu RefCash tj. 0 PLN, 10 PLN i 20 PLN.
  6. W celu złożenia zamówienia należy:
   1. zalogować się w aplikacji mobilnej RefSpace;
   2. wybrać Towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kup ” (lub równoznaczny);
   3. wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu) oraz sposób płatności;
   4. wybrać wartość RefCash;
   5. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru;
   6. kliknąć przycisk „Przejdź do płatności”;
   7. opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.
  7. RefSpace Ltd nie jest stroną umów dotyczących sprzedaży Towarów, zawieranych za pośrednictwem serwisu RefSpace. Stronami takich umów są wyłącznie Kupujący i Sprzedający.
  8. W przypadku zakupu RefCash, stronami umów są Kupujący i Twórca.
  9. RefSpace nie gwarantuje, że Sprzedający, Twórcy oraz Kupujący są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy.
  10. Kupujący zawiera umowę ze Sprzedającym oraz z Twórcą, potwierdzając zakup za pomocą przycisku „Przejdź do płatności”.
  11. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Kupującego wskazany na jego Koncie zostanie automatycznie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Kupującego
  12. W przypadku zakupu RefCash w kwocie większej niż 0 PLN, Kupujący otrzyma na swój adres e-mail podziękowanie oraz certyfikat przekazany przez Twórcę.
  13. W ramach procesu składania zamówienia, Kupujący może umieścić w koszyku Towary tylko jednego Sprzedającego i Twórcy.
  14. Dostępne metody dostawy oferowane przez Sprzedającego i ich koszt są prezentowane w koszyku po umieszczeniu wybranego Towaru.
  15. Kupujący jest zobowiązany do podania aktualnego i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką). RefSpace informuje, że w przypadku podania przez Kupującego błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli Sprzedający i doręczyciel dochował należytej staranności przy dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
  16. Za realizację wysyłki i dostawę Towaru odpowiada Sprzedający
  17. Sprzedający ma 14 dni na dostarczenie Kupującemu Towaru. RefSpace zastrzega sobie prawo wystosowania prośby o przesłanie dokumentu potwierdzającego nadanie przesyłki (np. karty przewozowej potwierdzonej do przyjęcia przez dostawcę).
  18. Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedającego w przypadku niedokonania przez Kupującego płatności całości ceny zamówienia w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Anulowanie zamówienia oznacza, że Sprzedający jest zwolniony z obowiązku jego realizacji. W przypadku dokonania przez Kupującego częściowej zapłaty za zamówienie, wpłacone przez niego środki są zwracane.
  19. W sytuacji, w której Kupujący będzie miał zastrzeżenia do Sprzedającego lub jego ofert Towaru lub wykonania umowy lub realizacji dostawy, musi zwrócić się bezpośrednio do Sprzedającego, na podstawie danych kontaktowych przekazanych w pierwszym e-mailu potwierdzającym zakup u danego Sprzedającego. Sprzedający ma obowiązek udzielić wyczerpującej odpowiedzi w przeciągu 24 godzin od chwili skierowania do niego zarzutów Kupującego.
 5. Oferta. Prawa i obowiązki Sprzedającego.

  1. Sprzedający musi zapewnić, że sprzedawane przez niego Towary nie zostały ujęte w Liście produktów i usług niedozwolonych, stanowiącej Załącznik 1 do Regulaminu. Sprzedający musi być właścicielem wystawianych przez siebie Towarów lub mieć prawo do ich sprzedaży, wymiany lub przekazania.
  2. Treść oferty nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, co do jego stanu, pochodzenia, marki, jakości czy producenta.
  3. Treść oferty musi spełniać wymogi prawa, a także nie naruszać dóbr osobistych osób trzecich i dobrych obyczajów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za opublikowane przez siebie oferty, ich błędy lub nieścisłości.
  4. Sprzedaż Towarów nie może naruszać praw osób trzecich, musi być zgodna z prawami własności intelektualnej i nie może naruszać żadnego prawa lub regulacji lokalnych, krajowych lub międzynarodowych.
  5. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Towar lub Towary, który został przez Kupującego zakupiony w serwisie RefSpace, w terminie 14 dni w przypadku przesyłki krajowej lub w terminie 30 dni w przypadku przesyłki zagranicznej. Sprzedający powinien korzystać z wiodących usług kurierskich i pocztowych - firm, których zweryfikowanie możliwe jest za pośrednictwem środków teleinformatycznych i które umożliwiają śledzenie przesyłki. RefSpace nie przewiduje możliwości odbioru osobistego Towaru.
  6. Gwarancja jest zobowiązaniem gwaranta wobec Kupującego, że wymieni, naprawi lub przyjmie przedmiot (i zwróci pieniądze), który nie spełnia cech określonych w dokumencie gwarancyjnym. Udzielenie gwarancji polega na umieszczeniu stosownego oświadczenia w dokumencie gwarancyjnym czy opisie oferty.
  7. To gwarant decyduje, czy udzieli Kupującym gwarancji na swój Towar. Decyduje również jaka będzie jej treść oraz zakres, na przykład: jaka będzie liczba napraw, warunki, w jakich można wymienić przedmiot na nowy, czy będą podane adresy serwisów. Dokument gwarancyjny powinien być sporządzony w języku polskim.
  8. Gwarantem Towaru może być producent, importer lub Sprzedający.
  9. Gwarantem nie jest RefSpace.
  10. Sprzedający może prowadzić w ramach serwisu RefSpace akcje promocyjne. Zasady promocji określa odrębny Regulamin Promocji.
  11. Sprzedający może na zasadzie dobrowolności, przyłączać się do akcji promocyjnych, organizowanych przez RefSpace.
  12. Promocje obejmują m.in. wyprzedaże, promocje dotyczące konkretnej kategorii produktu.
  13. W przypadku kolizji postanowień Regulaminu Promocji z niniejszym Regulaminem, pierwszeństwo będą miały postanowienia Regulaminu Promocji.
 6. Prawa i obowiązki Twórcy

  1. Prawa i obowiązki Twórcy, w tym te, dotyczące praw autorskich, są objęte oddzielną umową zawieraną między Twórcą a RefSpace.
  2. Użytkownik z aktywnym profilem Twórcy, publikując plik Certyfikatu w swoim profilu, zobowiązuje się przestrzegać poniższych zasad:
   1. Plik Certyfikatu nie może zawierać słów lub wyrażeń powszechnie uznawanych za obraźliwe, wulgarnych, dyskryminujących, ani które by promowały przemoc.
   2. Plik Certyfikatu nie może zawierać treści o charakterze pornograficznym, w tym w szczególności obrazów, ilustracji czy tekstów, które mogłyby być uznawane za nieprzyzwoite lub nieodpowiednie.
   3. Plik Certyfikatu nie może propagować nielegalnych działań, ani zachęcać do nienawiści, dyskryminacji lub jakiejkolwiek formy przemocy wobec jednostek czy grup ze względu na ich rasę, płeć, wyznanie, orientację seksualną, wiek czy niepełnosprawność.
   4. Plik Certyfikatu nie może zawierać treści chronionych prawem autorskim, o ile Użytkownik nie posiada odpowiedniej licencji bądź zgody właściciela praw autorskich do ich publikacji.
  3. W przypadku stwierdzenia naruszenia któregokolwiek z punktów VI.2.a-d, administracja serwisu ma prawo do niezwłocznego usunięcia pliku Certyfikatu, bez konieczności wcześniejszego informowania o tym Użytkownika, oraz podjęcia wszelkich stosownych działań prawnych przeciwko Użytkownikowi naruszającemu niniejszy regulamin.
  4. W przypadku powstania roszczeń stron trzecich wobec serwisu związanych z naruszeniem przez Użytkownika zasad opisanych w punktach VI.2.a-d, Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za te roszczenia, w tym pokrycie wszelkich kosztów, szkód oraz wydatków, jakie serwis mógłby ponieść w związku z takimi roszczeniami.
 7. Formy i realizacja płatności

  1. W RefSpace wiodącą opcją płatności za zamówienie jest płatność z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia) za pomocą platformy Stripe, podmiotu realizującego płatności.
  2. Mając na względzie, że stroną zawartej z Kupującym w ramach RefSpace umowy sprzedaży Towaru jest Sprzedający, na Sprzedającym ciąży obowiązek udokumentowania sprzedaży Towaru zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego, w tym – jeżeli dotyczy – wystawienia i doręczenia Kupującemu faktury albo, w danym wypadku, paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż. Kupujący będący podatnikiem VAT składając zamówienie na Towar za pomocą RefSpace akceptuje otrzymanie od Sprzedającego będącego podatnikiem VAT faktury elektronicznej.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość ze Sprzedającym/Twórcą

  1. Kupujący może, bez podania przyczyny odstąpić od umowy sprzedaży, zawartej ze Sprzedającym, Towaru zakupionego na odległość poprzez RefSpace w terminie 14 dni.
  2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć bezpośrednio do Sprzedającego w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik).
  3. Kupujący może, bez podania przyczyny odstąpić od umowy sprzedaży, zawartej z Twórcą, RefCash’u zakupionego na odległość poprzez RefSpace w terminie 14 dni.
  4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy dotyczącej zakupu RefCash należy złożyć na adres [email protected] w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od następnego dnia po otrzymaniu certyfikatu RefCash przez Kupującego.
 9. Reklamacje Towarów

  1. Reklamacje dotyczące Towarów zakupionych u poszczególnych Sprzedających należy kierować bezpośrednio do Sprzedających. Każdy Sprzedający określa samodzielnie stosowaną przez siebie procedurę reklamacyjną.
 10. Rola i odpowiedzialność RefSpace

  1. RefSpace udostępnia Użytkownikom narzędzia informatyczne, umożliwiające Użytkownikom zawierania umów sprzedaży Towaru, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach korzystania z serwisu RefSpace ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów sprzedaży, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
  2. RefSpace nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie bądź nieważność zawartych umów między Użytkownikami, będące wynikiem działania bądź zaniechania Użytkowników.
  3. RefSpace nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów oferowanych przez Sprzedających, zdolność Sprzedających do sprzedaży, wypłacalność Kupujących oraz prawdziwość i rzetelność informacji o Towarze.
  4. W przypadku, gdy opublikowana oferta lub wchodzące w jej skład nagranie narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, RefSpace może odmówić publikacji oferty Towaru, zakończyć lub usunąć ofertę.
  5. RefSpace może weryfikować przestrzeganie Regulaminu przez Użytkowników. Weryfikacja może nastąpić w szczególności przez sprawdzenie, czy Użytkownicy stosują się do odpowiednich postanowień Regulaminu.
  6. RefSpace może, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i przestrzegania przez Użytkowników Regulaminu RefSpace, kontaktować się z Użytkownikami, a w uzasadnionych przypadkach utrwalać komunikację lub dokonywać jej wyrywkowej kontroli.
  7. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, RefSpace może dokonać upomnienia Użytkownika lub udzielić ostrzeżenia.
  8. Udzielenie Użytkownikowi upomnienia i ostrzeżenia nie skutkuje bezpośrednio zawieszeniem Konta lub ograniczeniem dostępu. Stanowi jedynie informację, że w przypadku dalszego naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, RefSpace może zawiesić Konto.
  9. O zawieszeniu Konta lub ograniczaniu dostępu do określonych usług RefSpace powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail i aplikacji, wskazując jednocześnie przyczyny zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Konta. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się.
  10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z RefSpace, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem RefSpace lub innych Użytkowników.
  11. W przypadku zawieszenia Konta, Użytkownik posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec RefSpace i sfinalizować umowy zawarte przed zawieszeniem Konta, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez RefSpace. Oferty wystawione w ramach zawieszonego Konta zostają usunięte.
  12. RefSpace ma dostęp do następujących kategorii danych Użytkownika: danych o ofercie; danych identyfikujących Kupującego; danych o transakcji - m.in. metod płatności, adresu odbioru towaru, sposobu dostawy. RefSpace zastrzega sobie prawo wglądu do komunikacji między Kupującym a Sprzedającym i innymi Użytkownikami aplikacji.
  13. Nie wszystkie dane pozostałych Użytkowników są widoczne dla wszystkich, część z danych jest dostępna wyłącznie dla RefSpace.
  14. Użytkownik ma dostęp do danych o dokonanych przez niego czynnościach: sprzedaży, wartości obrotu, zrealizowanych zamówień, anulowanych zamówień.
 11. Rozwiązanie umowy z RefSpace

  1. Świadczenie usług w ramach RefSpace ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej.
  2. W terminie 14 dni od zawarcia umowy z RefSpace, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, stanowią Załącznik nr 2 do Regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Sprzedającemu, który wystawił ofertę Towaru lub posiada należności wobec RefSpace
  3. W przypadku wielokrotnego naruszania Regulaminu przez Użytkownika, umowa może zostać rozwiązana przez RefSpace za wypowiedzeniem, z zachowaniem dziesięciodniowego terminu wypowiedzenia.
  4. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji RefSpace, opisanej w pkt 3 powyżej, Użytkownik nie jest uprawniony do ponownej rejestracji Konta w ramach RefSpace, bez uprzedniej zgody RefSpace.
 12. Postanowienia końcowe